سلول

ü کوچکترین واحد حیاتی پیکره هر موجود زنده را سلول می گوییم. می توان گفت چنانچه بدن موجودات را به یک ساختمان تشبیه کنیم سلول ها به تعبیری آجرهای تشکیل دهنده ی بنا هستند .

هر سلول از اجزای مختلفی تشکیل شده است که به طور عمده سیتو پلاسم، غشای سیتوپلاسمی و هسته هستند.

سلول ها به طور کلی دو نوعند 

 • حاوی هسته: یوکاریوت
 • بدون هسته: پروکاریوت

سیتوپلاسم چیست؟

سیتوپلاسم مایع غلیظی است که حاوی مواد مختلف از جمله آنزیم هاست. آنزیم ها از جنس پروتئین بوده و درون خود سلول ساخته می شوند و وظیفه ی آن ها اداره کردن تغییرات شیمیایی داخل سلول است. علاوه بر آنزیم ها در سیتوپلاسم تعدادی اجزای بسیار کوچک وجود دارند که در ساختن سیتوپلاسم نو، تولید موادی که در خارج از سلول باید مصرف شوند و در تجزیه ی مواد برای تولید انرژی نقش دارند.  

هسته چیست؟

هسته ی هر سلول در واقع نقش مدیریت تغییرات شیمیایی که درون سیتوپلاسم رخ می دهد را بر عهده دارد. هر سلول دارای یک هسته است که معمولاَ کروی بوده و همانطور که ذکر شد به وسیله ی سیتوپلاسم احاطه شده است. از دیگر وظایف هسته کنترل تقسیم سلولی است. در واقع سلول بدون هسته قادر به تولید مثل نیست. هر سلول برای تولید مثل می بایست به دو سلول دیگر تقسیم شود. و این تقسیم تنها در مناطق رشد صورت می پذیرد.

غشای سیتوپلاسمایی چیست؟

این غشا لایه ی بسیار نازک و قابل انعطاف از جنس چربی است که اطراف سلول را فرا می گیرد و علی

رغم اینکه بسیار نازک است مانع خروج محتویات سلول و مخلوط شدن آن ها با مواد اطراف می شود. همچنین بر ورود و خروج مواد به داخل و خارج سلول نظارت دارد .سلول ها در شکل ها و اندازه های متفاوتی وجود دارند.  

اندامک های سیتوپلاسم

سلول های جانداران با توجه به پیچیدگی و عملکردشان از ساختارهایی به نام اندامک تشکیل شده اند.

ریبوزوم

اندامکی بدون غشا است که در همه جانداران وجود دارد.

 • ساختمان ریبوزوم: + rRNA  پروتئین
 • وظیفه ریبوزوم: سنتز پروتئین و رشته های پلی پپتیدی

سانتریول

 • اندامکی بدون غشا است که در جانوران و خزه و سرخس ها دیده می شود.
 • ساختمان سانتریول: 9 دسته میکروتوبول سه تایی
 • وظیفه سانتریول: دوک تقسیم، تاژک و مژک می سازد.

میتوکندری:

 • اندامکی است دارای دو غشا که در یوکاریوت های هوازی وجود دارد.
 • ساختمان میتوکندری: از دو غشا ساخته شده است. غشای خارجی صاف است و غشای داخلی چین خوردگی هایی به نام کریستا دارد) زنجیره انتقال الکترون در این قسمت قرار می گیرد که در تامین انرژی دخیل است(. فضای بین دو غشا را مایعی به نام ماتریکس پر می شود.
 • وظیفه میتوکندری: تنفس هوازی انجام می دهد.

دستگاه گلژی:

 • اندامکی است غشا دار که در سلول های یوکاریوتی وجود دارد.
 • ساختمان دستگاه گلژی :گلژی از کیسه هایی غشا دار تشکیل شده است که هیچ اتصال فیزیکی ندارند.
 • وظیفه دستگاه گلژی :بسته بندی و نشانه گذاری پروتئین ها

شبکه آندوپلاسمی خشن:

 • اندامکی است غشا دار که در یوکاریوت ها وجود دارد.
 • ساختمان شبکه آندوپلاسمی خشن: از کیسه های پهن متصل به هم ساخته شده است. به سطح خارجی غشای هسته متصل است و غشای آن با هسته و شبکه آندوپلاسمی صاف پیوستگی دارد.
 • وظیفه شبکه آندوپلاسمی خشن: ساخت گلیکوپروتئین + غشاسازی شبکه آندوپلاسمی صاف:
 • اندامکی است غشادار که در یوکاریوت ها دیده می شود.
 • ساختمان شبکه آندوپلاسمی صاف :از کیسه های غشادار متصل به هم ساخته شده است.
 • وظیفه شبکه آندوپلاسمی :ساخت لیپیدها + سم زدایی داروها و الکل

اندامک های بدون غشا سلول کدام اند؟

 1. ریبوزوم
 2. سانتریول

اندامک های دو غشایی کدام اند:

 1. هسته
 2. میتوکندری

نقش پروتئین ها در بدن

همه ی پروتئین هایی که در ساختار سلول های سازنده بدن وجود دارند از واحدهای کوچکی بنام اسیدهای آمینه تشکیل شده اند. غالبا اسیدهای آمینه را به عنوان «بخش های اساسی سازنده ی پروتئین» توصیف می کنند، چرا که با گرد هم آمدن این واحدهای کوچک به شکل های مختلف، پروتئین بوجود می آید.

با ما در تماس باشین

شناخت سلول، سیتوپلاسم، غشای سیتوپلاسمایی، ریبوزوم، سانتریول، شبکه آندوپلاسمی خشن
Tagged on:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *